Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

katre
katre
9813 9a01 390
Reposted byallie92zamknioczyswiteziankajakmniemam

June 26 2015

katre
Nie miałem żadnych zainteresowań. Nic mnie nie obchodziło. Zupełnie nie wiedziałem, jak się wywinąć z tego wszystkiego. Inni umieli przynajmniej delektować się życiem. Jakby rozumieli coś, czego ja nie rozumiałem. Może miałem jakiś brak. Niewykluczone. Często czułem, że jestem gorszy. Chciałem się tylko od nich odczepić. Ale nie było dokąd pójść. Samobójstwo? Jezus Maria, jeszcze jedna robota do odwalenia. Miałem ochotę przespać pięć lat, ale mi nie dawali.
— Charles Bukowski - "Z szynką raz!"
katre
9569 ad19 390
Reposted fromPanteon Panteon viadidlirnik didlirnik

June 25 2015

katre
5541 7cc7 390
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viaohhmarigold ohhmarigold

June 14 2015

katre
8600 2288 390
Reposted fromseverine severine viaohhmarigold ohhmarigold
katre
3985 9e91 390
Sylwia Chutnik "Kieszonkowy atlas kobiet"
Reposted fromwrazliwa wrazliwa vianastypsychotic nastypsychotic
katre
7734 c0f8 390

June 12 2015

katre
7712 60c2 390
katre
7222 c9db 390
Reposted byin-the-other-roomObscureSphinxbudasjeyjeyjeyshowmetherainbowzizz
katre
0309 302a 390

June 09 2015

katre
7563 385e 390
Reposted byqazwsxedcrfvtgbfxckyox
katre
6599 02f5 390
Reposted byGaggle Gaggle
katre
6524 5165 390
Reposted bychmielowaGaggleRadicalAdultsLickGodheadStyleRadicalAdultsLickGodheadStyleloca-blueberrypotrzaskkrybusroyalityxxyox
katre
5330 6bce 390

June 04 2015

katre
9197 4731 390

June 01 2015

7587 cbf3 390
Reposted frombaboooshka baboooshka viaohhmarigold ohhmarigold
katre
9592 1c2f 390
Reposted fromocks ocks vianastypsychotic nastypsychotic
7601 f35c 390
Reposted frommyry myry viano-longer-kore no-longer-kore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl